दुई प्रवृति (कविता )

छिः छिः जन्तु !घीनलाग्दो तँ !मैलो, रोगाहा, मगन्ता !चिथ्रो कन्था !भुस्याहा ! शण्ठ !सिँगान कटकट, छाला चटचटधूलो लटपट !नाली रट् !किंकड ! शठ ! जा !हावा गह्नायो मेरो वरिपरि !दूर जा ! हट् !नभए खान,ढुङ्गा चपा न !या नालीमा गईकन हाम्फाल् !झट् !संसार केही हलुको होला,पैसा ? धत् !हाइ हाइ मान्छे ! मेरो भाइ !मेरो […]

दुई प्रवृति (कविता )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s